Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODRÓŻNYCH/KLIENTÓW

 

Biuro Podróży HolidayCafe.pl, ul. Tylna 12a w Tarnowskie Góry, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 645 25 36 937, adres e-mail: biuro@holidaycafe.pl, tel. 32 – 769 – 14 - 14, wpisanym do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem ewidencyjnym nr 24670 od dnia 04/10/2019 r., będącym organizatorem turystyki w rozumieniu art. 4 pkt 8 Ustawy, zwanym dalej Organizatorem, jest Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) osób korzystających z oferowanych usług turystycznych, zwanych dalej Podróżnymi/Klientami.

 

Mając na względzie prawa Podróżnych/Klientów jako podmiotów danych osobowych oraz obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, Organizator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Podróżnych/Klientów danych osobowych.

 

Wszyscy pracownicy Organizatora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a ponadto Organizator wdrożył odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Wprowadzone przez Organizatora polityki oraz procedury zapewniają zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Podróżnym/Klientom jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności Organizator współpracuje z organem nadzorczym
tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

 

Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora jako Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: biuro@holidaycafe.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany powyżej.

W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

Dane osobowe Podróżnych/Klientów przetwarzane są przez Organizatora jako Administratora Danych Osobowych w celu przedstawienia oferty na żądanie Podróżnego/Klienta (podjęcia działań przez zawarciem umowy), jak również w celu realizacji umów i usług świadczonych przez lub na rzecz Organizatora.


Zgodnie z zasadą minimalizacji wyrażoną w RODO Organizator przetwarza wyłącznie
te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa
w zdaniu poprzedzającym.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania oferty
na żądanie Podróżnego/Klienta lub do zawarcia umowy z Organizatorem.

 

Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 5 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Organizatora wynika ze szczególnych przepisów prawa.

 

Źródłem przetwarzanych przez Organizatora danych osobowych są osoby, których dane dotyczą tj. Podróżni/Klienci.

 

Dane osobowe Podróżnych/Klientów co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego osoby, których dane dotyczą, są o tym uprzednio informowane,
a Organizator stosuje zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

 

Organizator nie udostępnia danych osobowych Podróżnych/Klientów podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji publicznej.

 

Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz Organizatora jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji Organizator zawiera z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

Dane osobowe Podróżnych/Klientów powierzane są przede wszystkim podwykonawcom
i podmiotom, z którymi Organizator współpracuje przy realizacji zawartych umów i świadczeniu usług na rzecz Podróżnych/Klientów.

 

Organizator nie profiluje danych osobowych Podróżnych/Klientów w rozumieniu przepisów RODO.
Zgodnie z przepisami RODO każdy Podróżny/Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, w tym prawo do informacji jakie dane i w jakim celu są przetwarzane oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwsza kopia wydawana jest przez Organizatora bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO Organizator pobiera odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia
i doręczenia kopii,
b) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
c) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO, przy czym Podróżni/Klienci mogą żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
• cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. umowa została w pełni zrealizowana,
• podstawą przetwarzania danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych osobowych,
• Podróżny/Klient wniósł sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i jest przekonany, że Organizator nie ma żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie danych osobowych Podróżnego/Klienta,
dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem wskazania przez Podróżnego/Klienta podstawy swojego żądania,
• konieczność usunięcia danych osobowych wynika z przepisów prawa,
dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
a) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO, jeżeli Podróżny/Klient
kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych, lub
uważa, że Organizator przetwarza jego dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie żąda usunięcia sowich danych osobowych (czyli nie korzysta z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub złożył sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub jego dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
b) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, w tym prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
c) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO,
d) nie podlegania pro?lowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli Podróżny/Klient uzna, że Organizator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek inny sposób narusza uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

 

W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), Organizator zaznacza, że zgodnie z przepisami RODO Podróżni/Klienci nie mają prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
a) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. do zamieszczenia swojej opinii czy komentarza,
b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez Organizatora z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów np. przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają przepisy prawa,
c) przetwarzanie danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.

 

Jeżeli Podróżny/Klient chce skorzystać ze swoich praw, o których mowa w pkt. 13 powyżej, powinien przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@holidaycafe.pl , lub w formie pisemnej na adres Organizatora: HolidayCafe.pl, ul. Tylna 12a , 42-606 Tarnowskie Góry.

 

Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą (tj. Podróżni/Klienci), oraz – jeżeli ma to zastosowanie – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Proszę czekać ...